Det är kanske lite tråkigt att det fortfarande förekommer metoder, som kan liknas vid bestraffning, inom svensk skola. Inte bestraffning i form av gammaldags metoder som då elever sen långt tidigare straffades genom prygel eller annat våldsamt. Det jag tänker på nu är bestraffning på andra sätt och då främst de kollektiva straff som kan ske vid klassundervisning. Bestraffning som ord låter hårt men straff kan ju i egentlig mening variera väldigt mycket från enkla saker som att man låser dörren så att försenade elever inte kan komma in i klassrummet till lite tuffare straff som att eleven tex stängs av från undervisningen.
Många elever är väldigt medvetna om sina rättigheter och skyldigheter och de allra flesta skolor fungerar säkert klanderfritt. Det kan ändå hända hända i vissa enstaka skolor att elever drabbas av kollektiv bestraffning som inte är tillåtet, förhoppningsvis bara pga okunskap om att det. När det förekommer är det oftast också i en ”lättare” form som bara påverkar situationen tillfälligtvis.
Kollektiv bestraffning kan bestå av att elever i en hel klass inte för utföra lektionen enligt planering pga att någon eller några i klassen bråkat eller hindrat undervisningen på annat sätt. Eller att läraren stänger av en film som alla tittar på av samma orsaker. Alla elever kanske blir utskickade ur ett rum för att någon förstört något. Även om någon tycker det kan vara befogat så är det alltså inte tillåtet enligt lag att ge en hel grupp ett straff pga något som en enskild individ gjort.

Så här står det i Wikipedia om kollektiv bestraffning:

”En av grundförutsättningarna för rättssäkerhet är FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 6: ”Envar har rätt att allestädes erkännas som person i lagens mening”, vilket uttryckligen fastslår att individer skall bedömas var för sig för sina egna handlingar. Detta gäller såväl i fredstid som under krig; beträffande krig finns ytterligare bestämmelser i fjärde Genèvekonventionen (1949), artikel 33, som likställer kollektiv bestraffning med förödmjukelse och terrorism. Olika deklarationer och konventioner mot tortyr och omänsklig och förnedrande behandling brukar också anföras vid fall där kollektiv bestraffning förekommit.[1]

Eftersom MR-deklarationen implementerats i nationell lagstiftning, är kollektiv bestraffning olagligt även nationellt, världen över. Straffbegreppet utvidgas här till att även omfatta till exempel skolor; lärare är enligt lag förbjudna att straffa elever kollektivt i till exempel Sverige.”

20120717-110008.jpg

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield