Får eleverna vara med om att fatta beslut i skolan ? Får de bestämma saker gällande undervisningen? Eleverna ska ju ha möjlighet att påverka skola, undervisningsmetoder och innehåll men hur fungerar det i verkligheten? En del elever vill inte ens vara med och bestämma för att de inte har intresse av det helt enkelt.
Sanningen är att eleverna oftast får vara med och påverka fast de själva inte alltid tänker på det och kanske inte alltid på det sätt de vill och inte inom de områden de önskar. Detta fungerar
förstås olika bra på olika skolor och t.o.m. olika på samma skola men i olika klasser och beror mycket på den lärare man har i respektive kurs. Men man ska inte lägga för stort ansvar på
lärarna. De arbetar efter de förutsättningar som finns och utifrån hur skolans rektor fördelar tid och resurser. I en skola där jag arbetade fick eleverna själva planera och ordna en friluftsdag men i en enkät efteråt som berörde många områden angående skolan så ansåg ändå de flesta eleverna att de hade väldigt lite möjlighet att påverka friluftsdagar.. Hur kommer det sig? En tanke jag har angående detta är att det var frivilligt att vara med i en grupp som fick till uppgift att ordna friluftsdagen och resten av eleverna som inte var med bidrog alltså inte. De ville inte vara med i arbetet och fick alltså inte , enligt deras åsikt, vara med och bestämma. Alltså ville man få säga sin mening men inte anstränga sig för att få det genomfört. De hade fått möjlighet att lämna önskemål till gruppen angående friluftsdagen.
Men ändå påstod man att man inte fått möjlighet att påverka när man sedan svarade i enkäten? Förväntade sig eleverna att få bestämma utan att behöva anstränga sig? Ville de alltid få precis som just de som individer ville ha det för att bli nöjda trots att majoriteten bestämt något annat? Eller har man helt enkelt glömt bort att det här faktiskt var en möjlighet att vara med och påverka? Just i detta fall var det nog så att man glömde och inte satte möjligheten att påverka friluftsdagen i praktiken i sammanhang med frågan i enkäten långt senare. Man insåg antagligen inte heller att även detta var en av alla de möjligheter man faktiskt haft till medbestämmande.

Ändå kan man med fog påstå att demokrati och möjligheter att påverka i skolan inte alltid är så lätt i praktik som i teori. Frågor som berör studiebesök och val av fördjupningsområden vid grupparbete är lättare att låta eleverna vara med om att fatta beslut i men ordning, struktur och timplanering kräver mer fast hand av läraren. Stora klasser, lite tid för planering och brist på resurser gör det svårt för läraren att vara flexibel i dessa områden när terminen redan påbörjats. Och ändå är det just där som eleverna skulle kunna känna en tydligare effekt och mer direkt påverkan i genom sina idéer och önskemål såväl som genom konstruktiv kritik om de får möjlighet till det. Skulle inte lärarna vara så stressade av att de måste lyckas få in alla moment från kursplanen tillsammans med prov och restuppgifter för elever som varit frånvarande kanske de även skulle kunna våga (hinna) ge lite mer tid till klassen för gemensam konstruktiv utvärdering och då faktiskt kunna klargöra vilka moment och mål som uppnåtts och även tydliggöra de arbetsmetoder som använts och på vilka sett eleverna faktiskt fått inflytande i undervisningen.
Det är även viktigt att tänka på att beslutsfattande och delaktighet är färdigheter som alla inte har med sig automatiskt och alltså måste läras in genom tex erfarenheter som erhålls successivt. Det kräver också en viss mognad och förmåga att våga stå för vad man tycker, vilket inte är så lätt när många elever, speciellt tonåringar, inte ens vet vad man själv tycker. I en viss ålder kan det dessutom skifta snabbt beroende på olika saker som humör, ork och vad ens kompisar tycker för tillfället.
Det viktigaste för eleven är att få möjlighet att vara delaktig även om det inte alltid blir som man vill. Men om man aldrig får något gehör för sina idéer och förslag så tappar man lusten att försöka. Detta är katastrofalt för medbestämmande och elevdemokrati som sådant och för elevens motivation och arbetsglädje i skolan som helhet. Det bör alltid finnas en tydlig plan på skolan för hur eleverna ska få inflytande och delaktighet och denna bör utvärderas kontinuerligt.

20120801-114732.jpg

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield